هوش فوق العاده کلاغ - شبکه‌ما

بنا به برسی های علمی بعمل امده میان دو کاندیدای دارای هوش برتریعنی کلاغ و دلفین کلاغ ازاین حیث میان موجودات (غیرانسانی)بعنوان هوش برترشناخته شد..

هوش فوق العاده کلاغ

توضیحات:
بنا به برسی های علمی بعمل امده میان دو کاندیدای دارای هوش برتریعنی کلاغ و دلفین کلاغ ازاین حیث میان موجودات (غیرانسانی)بعنوان هوش برترشناخته شد.. این ویدئو گواه این ادعاست