گودال عمیقی در تهران ایجاد شد و باعث سقوط ۳ خودرو گردید - شبکه‌ما

گودال عمیقی در تهران ایجاد شد و باعث سقوط ۳ خودرو  گردید

گودال عمیقی در تهران ایجاد شد و باعث سقوط ۳ خودرو گردید

توضیحات:

گودال عمیقی در تهران ایجاد شد و باعث سقوط ۳ خودرو  گردید