شیرزخمی و غرال خوش شانس - شبکه‌ما

شیرماده توسط گله دیگه از شیرها به شدت زخمی شده که با این وضع خواهدمرد..

شیرزخمی و غرال خوش شانس

دسته بندی ها:
توضیحات:
شیرماده توسط گله دیگه از شیرها به شدت زخمی شده که با این وضع خواهدمرد..اغلب یا توسط خود شیرها یا کفتارها این اتفاق برای این شکارچی می افتد