این #كليپ اندازه یک کوه بهتون انرژی میده - شبکه‌ما

اگه کسی برای هدفی تلاش کنه و خودش رو باور داشته باشه هیچ محدودیتی جلودارش نیست  

این #كليپ اندازه یک کوه بهتون انرژی میده

توضیحات:

اگه کسی برای هدفی تلاش کنه و خودش رو باور داشته باشه هیچ محدودیتی جلودارش نیست