آموزش سالادمیوه ها - شبکه‌ما

سالادها چهارنوع هستند:سالادهایی که قبل از غذا میخورند. سالاد هایی که درکنار غذامیخورند.سالادهایی که به عنوان غذا میخورند .

آموزش سالادمیوه ها

دسته بندی ها:
توضیحات:

سالادها چهارنوع هستند:سالادهایی که قبل از غذا میخورند. سالاد هایی که درکنار غذامیخورند.سالادهایی که به عنوان غذا میخورند .سالاد هایی که پس از غذا وبه عنوان دسر میخورند.سالاد میوه از این نوع سالادها است که پس از غذا وبه عنوان دسر میخورند.موادلازم برای سالاد میوه :آناناس صد گرم/پرتقال یک عدد/سیب یک عدد/ هلویک عدد/شلیل یک عدد /زرد آلودوعدد/لیم یک عدد/انگوریک ونیم پیمانه/گلاب یا آّب آناناس دوتاسه قاشق غذاخوری /آلبالو 20تا25 عدد/پوست پرتقال رامیگیرد پرتقال راقاچ میکند وفیله میکنددر ظرف میریزد.شلیل راپوست نمیکند وحبه قندی قاچ میکند ودر ظرف میریزد.زرد آلوراهم مثل شلیل حبه قندی قاچ کردودرظرف ریخت.سیب را میشود پوست کنده یا باپوست قاچ کند.برای اینکه رنگ  سیب تغییر نکند  روی سیب آبلیمو میریزد.دانه های لیمو رابا صافی میگیرد وآبش را میریزد.میوه هایی که سفت هستند رامیشود کوچکترقاچ قاچ کرد.گلابی هم اگرداشت قاچ قاچ میکند ومیریزد.هلوراهم قاچ قاچ کرده ومیریزد.آلبالو هاراهم هسته شان رامیگیرد واضافه میکند. حبه های انگورراهم ساقه شان را میگیردواضافه میکنچونکه این کار سلیقه آشپزرانشان میدهد.حالا روی آنهاراآب آناناس یاگلاب میریزد ومیگذاردتانیم ساعت دریخچال بمانند.این میشودباچندعددبرگ شسته شده نعنا یابرگ شسته شده خود میوه هاسالادراتزیین کردسالادسرشارازویتامینه وموادمعدنی است.