انتقاد تند اکبر عبدی از حسن روحانی - شبکه‌ما

اکبر عبدی. پیشنهاد می کنم این کلیپ را ببینید که چه طور اکبر عبدی از رئیس جمهور و گرانی ها انتقاد می کند.

انتقاد تند اکبر عبدی از حسن روحانی

دسته بندی ها:
توضیحات:

اکبر عبدی. پیشنهاد می کنم این کلیپ را ببینید که چه طور اکبر عبدی از رئیس جمهور و گرانی ها انتقاد می کند. این انتقاد است که آدم را می سازد و پخته می کند پس نباید به کسی که از ما انتقاد می کند، بدگویی کنیم بلکه باید از صمیم قلب اگر حرفش حق باشد قبول کنیم. اکبر عبدی در این کلیپ به بعضی از مسئولان اعتراض می کند به هر حال کسی که بی فکر کار کند  مجال درست انديشيدن را به انسان نمى‏دهد تا واقعيات و مصالح خود يا دوست و دشمن خويش را بخوبى تشخيص دهد و هر روز به غلظت پرده‏هاى جهالت با انتخاب كارهاى غيرمعقول افزون مى‏شود. اکبر عبدی انتقاد از آن واقعيت ها می کند كه در موفقيت انسانها نقش كليدى دارد و هيچ چيزى جاى آن را پر نمى‏كند تا اينكه زندگى بدون نقد اداره شود بلكه انتقاد پايه‏هاى اصلى آن را در جهت تححق سعادت و موفقيت را پى‏ريزى مى‏كند و بايد از انتقاد كنندگان قدر دانى شود اگر چه جهل و نادانى ما را به اصل قضيه بدبين ساخته است و آمادگى پذيرفتن عيب و نقصها را از ما گرفته و اجازه نمى‏دهد كسى دلسوزيهاى خود را از طريق مطرح ساختن عوامل بدبختى نسبت به ما مطرح نمايد ليكن انتقاد كردن و پذيرفتن آن از خصوصيات انسان عاقل و باشعور است چون گسستن از تمايلات و خواسته‏هاى حيوانى را به دنبال دارد جهل و عدم آگاهى انسان را از درك مقام و منزلت بسيار بزرگش محروم ساخته و او را در سطح حيوانات قرار مى‏دهد كه هيچ وقت به نقد و يا انتقاد و يا درك عيب وو ....، و يا قبول آنها نمى‏انديشد. بلكه هر چه دلش خواست همان را مى‏كند و انتظار اکبر عبدی و همه مردم است كه هيچ فردى نبايد مانع تححق خواسته ‏هاى درست انسان باشد.

اکبر عبدی

واقعيت اين است كه انتقاد شدن جز ضرورتهاى زندگى هر انسانى است چون رشد و كمال و يا نيل به موفقيت در تمام مراحل زندگى به انتقاد وابستگى كامل دارد چنانچه در آغاز بحث به آن اشاره شد و اگر از هر وجدان بيدار و قلب سليم در مورد ضرورت اين مسئله سوال شود بدون شك‏