حیواناتی که شما را در خواب می کشند - شبکه‌ما

بعضی از حیوان ها، وقتی حیوانات دیگر خوابند به آن ها حمله می کنند و گاهی این حمله ها علیه انسان ها صورت می گیرد.

حیواناتی که شما را در خواب می کشند

توضیحات:
بعضی از حیوان ها، وقتی حیوانات دیگر خوابند به آن ها حمله می کنند و گاهی این حمله ها علیه انسان ها صورت می گیرد. بیشتر مارها زمانی انسان ها را نیش می زنند که یا در حال جابه جا کردن مارها هستند و یا زمانی که مارها را عصبانی می کنند، اما یک مار استرالیایی کارهای عجیب تری می کند. در یک تحقیق جدید نشان داده شد که 70 درصد از مردم در خواب دچار مارگزیدگی شده اند. دانشمندان درباره علت حمله مارها به قربانی های خوابیده مطمئن نیستند، ولی آن ها این احتمال را میدهند که گرمای بدن این قربانیان، مارها را به سمت خود جذب می کند و ...