پوست مصنوعی اینتگرا ،درمان قربانی های سوختگی - شبکه‌ما

این پوست مصنوعی اینتگرا ابداعی که درمان قربانی های سوختگی را دگرگون کرد علت این اختراع جایگزینی باندهایی بود که نمی توانستند سطوح بزرگ و...

پوست مصنوعی اینتگرا ،درمان قربانی های سوختگی

توضیحات:

این پوست مصنوعی اینتگرا ابداعی که درمان قربانی های سوختگی را دگرگون کرد علت این اختراع جایگزینی باندهایی بود که نمی توانستند سطوح بزرگ و مجروح ناشی از سوختگی را بپوشانند