دیدنی های قونیه - شبکه‌ما

دیدنی های قونیه بسیارند. از جمله دیدنی های قونیه مسجد علاءالدین است.

دیدنی های قونیه

دسته بندی ها:
توضیحات:

دیدنی های قونیه بسیارند. از جمله دیدنی های قونیه مسجد علاءالدین است. این مسجد از قدیم‌ترین آثار تاریخی دوران سلجوقیان بوده و در روی تپه علاءالدین بنا شده است. در دوره رکن‌الدین مسعود اول سلطان سلجوقی،بنا شروع به ساخته شدن شد و در زمان علاء الدین کیقباد اول به اتمام رسید (1221).
در محوطة مسجد مزارهای مسعود یک، قلیچ آرسلان، رکن‌الدین سلیمان دو، غیاث‌الدین کیخسرو، قلیچ آرسلان چهار و غیاث‌الدین کیخسرو سه قرار دارد. دیدنی های قونیه را نباید از دست داد.

ویدئوهای مربوطه:

سفر قونیه

سفرنامه قونیه

دیدنی های قونیه

جاهای دیدنی قونیه

هتل های قونیه