ای کارذ بخوره به اون شکمت بچه هلاک شد - شبکه‌ما

ببینش از خنده روده بر شو

ای کارذ بخوره به اون شکمت بچه هلاک شد

توضیحات:
ببینش از خنده روده بر شو