نداشتن تمرکز فکر پاسخ دکتر ضیایی - شبکه‌ما

نداشتن تمرکز فکر پاسخ دکتر ضیایی در برنامه حدیث تندرستی در شبکه جهانی ولایت

نداشتن تمرکز فکر پاسخ دکتر ضیایی

توضیحات:

نداشتن تمرکز فکر پاسخ دکتر ضیایی در برنامه حدیث تندرستی در شبکه جهانی ولایت