پرتاب موشک ناسا ازیک هواپیما - شبکه‌ما

یک هواپیما در ارتفاع 12 هزار متری موشک ناسا با 8 ماهواره‌ را به فضا فرستاد  

پرتاب موشک ناسا ازیک هواپیما

توضیحات:

یک هواپیما در ارتفاع 12 هزار متری موشک ناسا با 8 ماهواره‌ را به فضا فرستاد