شوخی بهترین فیری استایل کار فوتبالیست - شبکه‌ما

بهترین شوخی بهترین فیری استایل کارفوتبالیست این فیری استایل کار بهترین فیری استایل کار دنیا هست در فوتبال در فئتبال در فوتبال این فیریس استایل...

شوخی بهترین فیری استایل کار فوتبالیست

دسته بندی ها:
توضیحات:

بهترین شوخی بهترین فیری استایل کارفوتبالیست این فیری استایل کار بهترین فیری استایل کار دنیا هست در فوتبال در فئتبال در فوتبال این فیریس استایل کار در دنیا خیلی معروف ای اسیت است این فوتبالیست در کار خود وا رد هست و شوغل خود را فوتبال اغلام کرد فوتبال اعلام کرد فوتبال اعلام کرد فوتپبال اعالا م کرد د د د د   د دد   در دنیا فیریاستایل کار خوب کم است شوخی بهترین فیری استایل کار فوتبالیست این فیلم  وشوخی این اقا در 2 روز 3 میلیون بازدیدی داشت  و در دنیا معروف شدد د د د دد ددد   د  د البته بعضی افراد می گویند که داین فیلم ساختگی است و . . . . . . . . .  .  .  . . . اما خودش گفته که نا خاسته خواستم یه شوخی کگوچک کنم و یه فانی باشه و مردم خوشحال شومند و در تعدادی را خوشحال کنم   م مم  م م مممم مم م  م م م م مم  مم م م البته پس از این فیلم از فرد مورد شئخی قرارا گرفته شده معضرت خواهی کرده و او را راضی کرده  ه ه ه  ه ه ه ه   این یکی از بهترین شوخی ها در نعبه ی خودش هست و بسار باز د د د د د دد د د د د دد یداشته حال او  ا ا  ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ااا ااا اا اا ا ا این کار را در مکان های مختلف انجام داده و باعث می شو می شود مشیشود می ئشئد شوخی بهترین فیری استایل کارفوتبالیست میضودرادتراتلنلنلئونلذه ئ ئ  ئ ئ   ئ  واین ن  نن نن نن ن  نن ن ن   هم پایان تو ضیحاتت تت تت ت ت ت  تت ت  تت ت ت ت ت  ت       ت ت ت ت ت ت ت ت  ت ت ت ت ت ت تت  تت ت  ت که باعث راهنماییی شما عزیزان می شود دد د د د د  دد د د د د  د د د دد د د د د  د  د