ایت الاه رفسنجانی به خدا پیوست - شبکه‌ما

هاشمی رفسنجانی کجایی که یادت بخیر .خداحافظی هاشمی رفسنجانی با ملت ایران .هاشمیه رفسنجانی در جماران.

ایت الاه رفسنجانی به خدا پیوست

دسته بندی ها:
توضیحات:

هاشمی رفسنجانی کجایی که یادت بخیر .خداحافظی هاشمی رفسنجانی با ملت ایران .هاشمیه رفسنجانی در جماران.حالو هوای جماران چگونه است بیا برویم به دشت و گزار خدایا از هاشمیه رفسنجانی مراقبت بفر ما. ا ا ا ا ا ا ا ا  ا اا ا ا هه ه  ه هه ه  ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه هه  ه ه ه ه ا ا ا ا ا  ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا  ا ا ا اا ا ا  ا ش ش  ش شش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش  ش ش م  م م م م م م م م م مم م م م م م م م م م  م می ی ی ی ی ی ی ی  ی ی  ی ی ی ی ی ی ی ر ر  ر ر  ر ر ر ر ر ر ر ر رر ف ف  ف ف ف فف  ف ف ف ف فف ف ف ف  ف ف ف فف  فس س  س س س س س س س س س س س س س  سس س س س س س س س ن ن  ن ن ن ن ن نن  ن ن نن ن  ن ن ن ن ن نج ج ج  ج ج ج ج ج جج ج ج ج ج جج  جج  جا  ااا ا  اا  اا ا  ا ا ا ا ا ا ا  ا ا ا ا ا ان ن ن ن  ن ن ن ن ن نن   ن ن ن ن ن ن ن ن نن  ن  ن نن ن  ن ن ی ی ی  ی ی ی ی  ی یی ی ی  ی ی ی ی یی ی ی ی  ی ی یی ی ی ی  ی ی.َ