آینده خوب دست یافتنی است - دکتر احمد محمدی (آکادمی بازار) - شبکه‌ما

صحبت های دکتر احمد محمدی مدرس و مشاور توسعه فردی و توسعه کسب و کار و مدیر آکادمی بازار در رابطه با بحث مهم ساختن...

آینده خوب دست یافتنی است - دکتر احمد محمدی (آکادمی بازار)

توضیحات:

صحبت های دکتر احمد محمدی مدرس و مشاور توسعه فردی و توسعه کسب و کار و مدیر آکادمی بازار در رابطه با بحث مهم ساختن آینده خوب و مورد دلخواه . 
www.BazarAcademy.ir