لحظه جرقه ناشی از رطوبت ٩٨ درصدی در ایستگاه برق اهواز - شبکه‌ما

لحظه جرقه ناشی از رطوبت 98 درصدی و از مدار خارج شدن ایستگاه برق اهواز

لحظه جرقه ناشی از رطوبت ٩٨ درصدی در ایستگاه برق اهواز

توضیحات:

لحظه جرقه ناشی از رطوبت 98 درصدی و از مدار خارج شدن ایستگاه برق اهواز