پلیس زن با لباس پرستاری گروگانگیر را کشت - شبکه‌ما

همراه یک بیمار با چاقو اقدام به گروگان گرفتن یکی از دکترها در بیمارستان ووهان چین کرد.

پلیس زن با لباس پرستاری گروگانگیر را کشت

دسته بندی ها:
توضیحات:

همراه یک بیمار با چاقو اقدام به گروگان گرفتن یکی از دکترها در بیمارستان ووهان چین کرد.

پس از این حادثه یک افسر پلیس زن با پوشیدن لباس پرستاران،  گروگانگیر را غافلگیر کرد و با شلیک گلوله او را زمینگیر کرد .