شبیه سازی درد زایمان در مردان - شبکه‌ما

درد زایمان را مردها نمیتوانند تحمل کنند. در این فیلم در بیمارستانی در چین  درد زایمان را بطور مصنوعی به مردان القا کردند(البته با شدت پایین)...

شبیه سازی درد زایمان در مردان

توضیحات:

درد زایمان را مردها نمیتوانند تحمل کنند.

در این فیلم در بیمارستانی در چین  درد زایمان را بطور مصنوعی به مردان القا کردند(البته با شدت پایین) تا آن ها درد زایمان را لمس کنند.