انیمیشن همسایه ها - ازدواج اسان - شبکه‌ما

انیمیشن ها در این دهه ی اخیر در ایران بسیا ر به چشم امده اند و چندین نوع و گروه وجود دارد که سعی دارند...

انیمیشن همسایه ها - ازدواج اسان

دسته بندی ها:
توضیحات:

انیمیشن ها در این دهه ی اخیر در ایران بسیا ر به چشم امده اند و چندین نوع و گروه وجود دارد که سعی دارند بهترین کا رها ی مو جود را برای این کار تو لید کنند .. برای مثال این رقا بت هست که در مرحله مرحله ی زندگی ما وجود دارد و همه به دنبا ل این هستند که کار ها ی جدید و جالبی را تولید کنند تا از این مرحله ی رقا بت در ساخت انیمیشن ها دور نمانند .. چون در این عر صه بسیار رقا بت سنگین است و  امکان حذف یک دیگر بسیار زیاد و جد ی می با شد ..

در  ایران عزیز مان چندین برنامه ی انیمیشن ساز ی و بسیار دید نی و جالب ساخته شده است یک از ان ها انیمیشن های پندانه  ... دیرین دیرین .. انیمیشن همسایه ها  و ... هستند که هر کد ام سبک و خط مش مختص خود را دا رند ..

در ساخت انیمیشن ها دقت بسیار بالایی باید کرد تا نتیجه ی این کار صد مات و اسیب های روان شناختی را در پی نداشته باشد .. انیمیشن همسایه ها  از ان دسته موضو عاتی را انتخاب کرده است که مرب وط به مسا ئل فرهنگی مرتبط یه کشور مان هست و این کار بر ای ما بسیار قا بل توجه می باشد ..

موضوعاتی که در این انیمیشن همسایه ها انتخا ب می شود برای مثال در وهله ی اول مربوط به فر هنگ شهر نشینی هست و عادات و اخلا قیاتی که ما به وفور در اینران می بینیم می پردازد اخلاقیاتی مثل فرهنگ احترام به هم نوع دوست همسایه .. صداقت ...  حفظ حریم دیگران و ...

به این منظور است که باید از ایم انیمیشن سازان حمایت کنیم تا بتوانند کار های بسیار خوب  و با ارزش اجتماعی و فرهنگی را تولید کنند .