مدل سازی یک پیچ گوش در مایا - شبکه‌ما

به منظور انجام این کار منوی کرو را انتخاب کرده و ابزار دایره را انتخاب میکنیم .

مدل سازی یک پیچ گوش در مایا

توضیحات:

به منظور انجام این کار منوی کرو را انتخاب کرده و ابزار دایره را انتخاب میکنیم .بعد از انتخاب این ابزار یک دایره با شعاع دلخواه رسم میکنیم و در ادامه با استفاده از منوی تولز این ابزار تعداد سکشن های این دایره را یک عدد زوج تعیین میکنیم مثلا 16.بعد از انجام این کار 16 نقطه با کمان های یکسان بر روی این دایره خواهیمداشت که میتوانیم با انتخاب یکی در میان این نقاط و استفاده از ابزار اسکیل نقاط انتخاب شده را به صورت یکی در میان به داخل دایره چرخانده و در نتیجه دایره را به یک ستاره هشت پر تبدیل کنیم که اگر دقت داشته باشید همان مقطعی از دسته یک پیچ گوشتی خواهد بود. در ادامه میتوانیم این شکل بدست امده را در بعد محور زد ها کپی کرده و با وصل کردن این دو و یا چند شکل به یکدیگر خواهیم دید که یک دسته پیچ گوشتی بوجود خواهد امد