ابجکت های لو پلی گن و های پلی گن در مایا - شبکه‌ما

نکته ای که باید در این رابطه گفته شود این است که در مورد پروکسی این است که هنگامی که یکابجکت را به صورت ساب...

ابجکت های لو پلی گن و های پلی گن در مایا

توضیحات:

نکته ای که باید در این رابطه گفته شود این است که در مورد پروکسی این است که هنگامی که یکابجکت را به صورت ساب دی واید ایجاد میکنیم و به اصطلاه اسمود میکنیم ابجکتی که لوپلی گن میباشد در واقه مرجعی میباشد برای ابجکت های پلی گن و هر عملی که بر روی ابجکت لو پلی گن صورت گیرد بر روی ابجکت های لی گن نیز اعمال خواهد شد به طور مثال وقتی همهی سطوح ابجکت لو پلی گن را انتخاب کرده وسپس از منوی کرکرهای نرمال گزینه سافتین ادج  را انتخاب میکنیم میبینیم که سطوح ابجکت های پلی گن نیز خمیده تر و صاف تر خواهد شد و شکستگی ها به ندرت کمتر از سابق هستند. و یا در ادامه میتوانیم قسمت های از سطح ابجکت لو پلی گن را انتخاب کنیمو با انتخاب گزینه هاردن ادج از منوی کرکره ای نرمال خواهیم دید که قسمت هایی که در ابجکت لو پلی گن تغییر داده ایم در ابجکت های پلی گن نیز تغییر میکنند و از حالت سافت به حالت هارد تغییر می یابند