آیا نگه داشتن ادرار مضر است؟ - شبکه‌ما

با کمی ناراحتی شروع می شود و خیلی زود تبدیل به یک احساس فشار شده که نمی توان آن را نادیده گرفت و در آخر...

آیا نگه داشتن ادرار مضر است؟

توضیحات:

با کمی ناراحتی شروع می شود و خیلی زود تبدیل به یک احساس فشار شده که نمی توان آن را نادیده گرفت و در آخر تنها چیزی می شود که شما می توانید درباره ش فکر کنید. در اوج ناامیدی به دنبال شکار توالت می روید، تا زمانی که آهاااا!