یکی از کارگران معدن آزادشهر: ایمنی کجا بود؟ - شبکه‌ما

اینجا اگر ایمنی داشت که این اتفاق ها نمی افتد/ فقط به فکر پول خودشان هستند

یکی از کارگران معدن آزادشهر: ایمنی کجا بود؟

دسته بندی ها:
توضیحات:

اینجا اگر ایمنی داشت که این اتفاق ها نمی افتد/ فقط به فکر پول خودشان هستند