بهترین فنون بروسلی - شبکه‌ما

فنون خاص،بی نظیر،ابداعی استادبی بدیل ورزشهای رزمی بخصوص جیت کاندو سبک ابتکاری وکامل خوداستادبروس لی.بنام۱-مشت۳ اینچ۲-مشت۶ اینچ۳-مشت چرخشی۴-مشت مستقیم( مشت آهنین)۵-پشت مشت،الی آخر

بهترین فنون بروسلی

دسته بندی ها:
توضیحات:
فنون خاص،بی نظیر،ابداعی استادبی بدیل ورزشهای رزمی بخصوص جیت کاندو سبک ابتکاری وکامل خوداستادبروس لی.بنام۱-مشت۳ اینچ۲-مشت۶ اینچ۳-مشت چرخشی۴-مشت مستقیم( مشت آهنین)۵-پشت مشت،الی آخر