روحانی :آقای رییسی مگر شما در دوره گذشته ده کار کردر قوه قضاییه نبودید؟ نفت به یک آدم فاسد داده شده شما چه کار کردید؟ - شبکه‌ما

روحانی : آقای رییسی مگر شما در دوره گذشته در قوه قضاییه نبودید؟ شما که دربازرسی کل کشور بودید چه کار کردید؟ در دوره گذشته...

روحانی :آقای رییسی مگر شما در دوره گذشته ده کار کردر قوه قضاییه نبودید؟ نفت به یک آدم فاسد داده شده شما چه کار کردید؟

توضیحات:

روحانی : آقای رییسی مگر شما در دوره گذشته در قوه قضاییه نبودید؟ شما که دربازرسی کل کشور بودید چه کار کردید؟ در دوره گذشته نفت به یک آدم فاسد داده شده شما چه کار کردید؟