جهانگیری :آقای قالیباف شما در برج میلاد بستنی چهارصدهزارتومانی برای کی سرو می کردی؟ - شبکه‌ما

جهانگیری :آقای قالیباف وقتی مردم ایران در سال ۹۱ در تحریم ها گیر کرده بودند دنبال دارو می گشتند، شما در برج میلاد بستنی چهارصدهزارتومانی...

جهانگیری :آقای قالیباف شما در برج میلاد بستنی چهارصدهزارتومانی برای کی سرو می کردی؟

توضیحات:

جهانگیری :آقای قالیباف وقتی مردم ایران در سال ۹۱ در تحریم ها گیر کرده بودند دنبال دارو می گشتند، شما در برج میلاد بستنی چهارصدهزارتومانی برای کی سرو می کردی؟