مستند کوتاه «نحوه تقسیم ثروت جهان» - شبکه‌ما

یک درصد ثروتمند جهان از باقی مردم به مراتب بیشتر پول دارند ..!!

مستند کوتاه «نحوه تقسیم ثروت جهان»

توضیحات:

یک درصد ثروتمند جهان از باقی مردم به مراتب بیشتر پول دارند ..!!