فیلم ۵۰ کیلو آلبالو - رعد و برق غول آسا - شبکه‌ما

فیلم ۵۰ کیلو آلبالو - برای دریافت فیلم کامل به الکترونیک سبزوار esabzevar.

فیلم ۵۰ کیلو آلبالو - رعد و برق غول آسا

توضیحات:
فیلم ۵۰ کیلو آلبالو - برای دریافت فیلم کامل به الکترونیک سبزوار esabzevar.ir مراجعه کنید- فیلم و حوادث واقعی از برخورد رعد و برق به انسان و حیوانات -1-اتصالی در خطوط 230 کیلو ولت(1-4) 2-اتصالی در دکل برق پست فشار قوی(1-8) 3-سقوط دکل فشار قوی (1-11) 4-آتش سوزی ترانس برق (45) 5-انفجار (53) 6-آتش سوزی ترانس برق(55) 6-مجموعه ای از اتصالی ها و آتش سوزی خطوط 20 کیلو ولت(56) 7-طنز حمله دکل برق(57)