زیر سقف دودی - سقف ، علی عبدالرضایی - شبکه‌ما

زیر سقف دودی - شعری از کتاب حکمت س نوشته علی عبدالرضایی

زیر سقف دودی - سقف ، علی عبدالرضایی

توضیحات:
زیر سقف دودی - شعری از کتاب حکمت س نوشته علی عبدالرضایی