زیر سقف دودی - افزایش سقف برداشت از خودپردازهای بانک اقتصادنوین - شبکه‌ما

زیر سقف دودی - افزایش سقف برداشت از خودپردازهای بانک اقتصادنوین از تاریخ 25 اسفند 95 لغایت 15 فروردین 96، سقف مبلغ برداشت وجه نقد...

زیر سقف دودی - افزایش سقف برداشت از خودپردازهای بانک اقتصادنوین

توضیحات:
زیر سقف دودی - افزایش سقف برداشت از خودپردازهای بانک اقتصادنوین از تاریخ 25 اسفند 95 لغایت 15 فروردین 96، سقف مبلغ برداشت وجه نقد از طریق دستگاه های خودپرداز بانک اقتصادنوین به 5 میلیون ریال افزایش یافت