زیر سقف دودی - افزایش سقف برداشت خودپردازها - شبکه‌ما

زیر سقف دودی - رادیو پیام - 22 اسفند 95- 08:00| بانک ها می توانند سقف برداشت خودپردازهای خود را تا 500 هزار تومان افزایش...

زیر سقف دودی - افزایش سقف برداشت خودپردازها

توضیحات:
زیر سقف دودی - رادیو پیام - 22 اسفند 95- 08:00| بانک ها می توانند سقف برداشت خودپردازهای خود را تا 500 هزار تومان افزایش دهند. در این خصوص احمدی دبیرکل بانک مرکزی توضیح داد.