سیستم مچ گیری از عابرین پیاده در فرانسه - شبکه‌ما

در پاریس، سیستمی برای برخی چراغ های عابر پیاده طراحی شده که وقتی از چراغ قرمز رد میشوید.

سیستم مچ گیری از عابرین پیاده در فرانسه

دسته بندی ها:
توضیحات:

در پاریس، سیستمی برای برخی چراغ های عابر پیاده طراحی شده که وقتی از چراغ قرمز رد میشوید. صدای یک ترمز شدید از بلندگو شنیده میشود و عکس عابر پیاده خطاکار،  آن طرف خیابان روی بنر دیجیتال نقش می بندد