کاشی کاری ایرانی در طراحی دکوراسیون جدید ایتالیا - شبکه‌ما

طرح کابینت آشپزخانه MadeTerraneo 36e8 برگرفته از عناصر مدیترانه ای و کاشی های سرامیکی دست ساز است.

کاشی کاری ایرانی در طراحی دکوراسیون جدید ایتالیا

توضیحات:

طرح کابینت آشپزخانه MadeTerraneo 36e8 برگرفته از عناصر مدیترانه ای و کاشی های سرامیکی دست ساز است. در این آشپزخانه، سنت و نوآوری ترکیب شده اند. سنت یعنی جایی که فرهنگ کهن کاشی کاری ایرانی با فرهنگ اروپایی ترکیب می شود و کاشی های کوچک و دست ساز مربعی وارد هنر طراحی دکوراسیون می شوند