دوربین مخفی اره کردن - شبکه‌ما

با سلام برای شما دوربین مخفی اره کردن   را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید در ابتدای کار روند کلی دوربین...

دوربین مخفی اره کردن

دسته بندی ها:
توضیحات:

با سلام برای شما دوربین مخفی اره کردن   را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید

در ابتدای کار روند کلی دوربین مخفی نشان داده می شود

شما سه کارپر را می بیند که در حال برش یک تخته هستند .در حالیکه یک از آنها تخته را نگه داشته است نفر دیگر در حال برش داده آن با اره می باشد و نفر سوم که مدام با دست در حال اشاره کردن است که او این کار را انجام ندهد.

حال به مرحله اجرای دوربین مخفی می رسیم .نفر سوم از افراد می خواهد که یک فرغون را برای او تا یک مسیر جابجا کنند در هنگام جابجا کردن  او می بیند که کارگر دیکر در حال اره کردن تخته است و فریاد می زند که او این کار را قطع کند ولی او به کار ادامه می دهد افراد نیز در حال دیدن این صحنه هستند بعد از اتمام کار اره پاهای فردی که تخته را نگه داشته بود شروع به حمل تخته می کند و افراد متعجب به چیزی که  در حال اتفاق افتادن است تماشا می کنند