علل اسطوره تراشی یهود از کوروش، خشایارشاه و داریوش - شبکه‌ما

علل اسطوره تراشی یهود از  3شاه: کوروش داریوش خشایارشاه از زبان استاد حسن عباسی خیلیا متاسفانه هنوز اسیر این نقشه ان و بعنوان حفظ تاریخ! دور...

علل اسطوره تراشی یهود از کوروش، خشایارشاه و داریوش

توضیحات:

علل اسطوره تراشی یهود از  3شاه: کوروش داریوش خشایارشاه از زبان استاد حسن عباسی

خیلیا متاسفانه هنوز اسیر این نقشه ان و بعنوان حفظ تاریخ! دور این شاهان خط تقدس و تعصب کشیدند