اینم از نتیجه شش ماه محاسبات مهندسی دانشجوهای دانشگاه شریف - شبکه‌ما

وای از دست این مهندس های تازه کار

اینم از نتیجه شش ماه محاسبات مهندسی دانشجوهای دانشگاه شریف

توضیحات:

وای از دست این مهندس های تازه کار