جدال گرگ ها با گاومیش ها - شبکه‌ما

گاومیش ها از پستانداران خانواده گاویان محسوب می شود. علفخوار بوده و در اجتماع بزرگ موسوم به گله زندگی میکند.

جدال گرگ ها با گاومیش ها

دسته بندی ها:
توضیحات:

گاومیش ها از پستانداران خانواده گاویان محسوب می شود. علفخوار بوده و در اجتماع بزرگ موسوم به گله زندگی میکند. جانور آرام یاسن ولی در زمان احساس خطر یا دفاع از فرزندش خطرناک می شود. گرگها هم که گروهی حمله می کنند و شکار را از دست نمی دهند. اما در این کلیپ همکاری گاومیش ها گرگ ها را ناکام می گذارد.