چگونه چیزکیک لیمو میپزند - شبکه‌ما

موادلازم برای پختن چیزکیک لیمو:آب جوش یک پیمانه/بیسکوئیت پودرشده دوپیمانه/شکردو قاشق سوپخوری/کره آب شده 90گرم/پودرژله 180گرم/پنیرخامه ای 240گرم/خامه فرم گرفته 360گرم/بیسکوییت پودرشده ساده یاشکلاتی یارژیمی...

چگونه چیزکیک لیمو میپزند

دسته بندی ها:
توضیحات:

موادلازم برای پختن چیزکیک لیمو:آب جوش یک پیمانه/بیسکوئیت پودرشده دوپیمانه/شکردو قاشق سوپخوری/کره آب شده 90گرم/پودرژله 180گرم/پنیرخامه ای 240گرم/خامه فرم گرفته 360گرم/بیسکوییت پودرشده ساده یاشکلاتی یارژیمی راباشکرمخلوط میکند.تعدادی طلق رادرقالب کمربندی میگذاردوموادرادرقالب میریزدوباپشت قاشق موادراپرس میکند.نحوه پرس کردن درچیزکیک مهم است .سپس 60دقیقه دریخچال میگذارد.برای این چیزکیک ازپودرژلاتین استفاده نمیشودوازپودرژله لیمویی استفاده میشود.پودرژله لیمویی رادرآبجوش میریزدوبه بن ماری روی حرارت میگذارد.تاذرات ژله ترکیب بشوند خامه فرم گرفته رادرکاسه همزن میریزدوباهمزن بهم میزندسپس پنیرخامه ای رااضافه میکندوبادرجه کندهمزن بهم میزند.ترکیب ژله وآب رابه موادداخل همزن اضافه میکند.خامه وپنیرخامه ای رابه موادداخل قالبها اضافه میکند.روی کیکها راصاف میکندسپس 8هشت ساعت دریخچال میگذاردرویش راباژله یاهرنوع میوه ای تزیین میکند.درژله آب سردنمیریزد.بیسکوییت پودرشده راازصافی ردمیکند.کره رابه اندازه ترکیب کردن بهم میزند.اگرازقالب کمربندی بزرگ هم استفاده میکندبایستی ازطلق استفاده بکند.