شکار ناگهانی گورخر توسط شیر و هجوم شیرهای گرسنه - حیات وحش - حیوانات وحشی - شبکه‌ما

یک شیر ماده که برای گورخر از همه جا بیخبر کمین کرده است ناگهان از پشت به او حمله ور شده و گلویش را می...

شکار ناگهانی گورخر توسط شیر و هجوم شیرهای گرسنه - حیات وحش - حیوانات وحشی

دسته بندی ها:
توضیحات:

یک شیر ماده که برای گورخر از همه جا بیخبر کمین کرده است ناگهان از پشت به او حمله ور شده و گلویش را می گیرد. بعد از اینکه شکار انجام می شود گله شیرهای گرسنه که از دور منتظر این لحظه بوده اند به گورخر هجوم آورده و بعضی بر سر آن می جنگند.