نی انبان بندری - شبکه‌ما

ابراهیم ماید دیده ور بهترین نی انبان زن موسیقی اصیل جنوب ایران اوبهترین نوازنده نی انبان جنوب ایران است

نی انبان بندری

دسته بندی ها:
توضیحات:

ابراهیم ماید دیده ور بهترین نی انبان زن موسیقی اصیل جنوب ایران اوبهترین نوازنده نی انبان جنوب ایران است