سخنرانی استاد مرتضی کیوان هاشمی در رابطه با جایگاه جهانی خیام - شبکه‌ما

سخنرانی استاد مرتضی کیوان هاشمی درمورد جایگاه جهانی خیام دانشگاه هنر تهران زمستان 1393

سخنرانی استاد مرتضی کیوان هاشمی در رابطه با جایگاه جهانی خیام

دسته بندی ها:
توضیحات:

سخنرانی استاد مرتضی کیوان هاشمی درمورد جایگاه جهانی خیام

دانشگاه هنر تهران

زمستان 1393