نوعی تشویق که باعث ریختن پشمای حریف میشود - شبکه‌ما

باید اینطوری تشویق کرد

نوعی تشویق که باعث ریختن پشمای حریف میشود

دسته بندی ها:
توضیحات:

باید اینطوری تشویق کرد