حمام کردن فامیل دور در کلاه قرمزی - شبکه‌ما

شامپو، صابون، کیسه شامپو برای چی آوردی؟ چی شده؟ کار؟ چی؟ شما بگو چی شده؟ من بگم؟ بله بزار اینو بذارم.

حمام کردن فامیل دور در کلاه قرمزی

دسته بندی ها:
توضیحات:
شامپو، صابون، کیسه شامپو برای چی آوردی؟ چی شده؟ کار؟ چی؟ شما بگو چی شده؟ من بگم؟ بله بزار اینو بذارم. می شنوی آقای مجری؟ چیو؟ بوی لجنو آره چرا؟ مال منه. هه هه. حق دارم آقای مجری دیگه. حق دارم. این همه من اصرار کردم. این همه دعوا کردم. این همه دست به یقه شدیم با همدیگه که این چاله رو برداره. بیاد درستش بکنه. مگه گوش میکنه. دیشب بارون اومد پر لجن شده دیگه. آها چاله جلو در خونمون؟ بله. وگرنه من که از اولش اینجور نبودم...