مبارزۀ کفتار با شیر خشمگین - شبکه‌ما

حمله 3 تا کفتار به یک گورخر و سرانجام به دلیل مبارزه با شیر خشمگین یکی از کفتارها کشته میشه.

مبارزۀ کفتار با شیر خشمگین

دسته بندی ها:
توضیحات:

حمله 3 تا کفتار به یک گورخر و سرانجام به دلیل مبارزه با شیر خشمگین یکی از کفتارها کشته میشه.