100 سال خردمندی -– دارن هاردی - شبکه‌ما

100 سال خردمندی – دارن هاردی چکیده اصول موفقیت فردی و سازمانی  تمامی سیستمهای موجود در هستی  در نهایت توسط چند اصل ساده کنترل می شوند وقتی...

100 سال خردمندی -– دارن هاردی

دسته بندی ها:
توضیحات:

100 سال خردمندی – دارن هاردی

چکیده اصول موفقیت فردی و سازمانی 

تمامی سیستمهای موجود در هستی  در نهایت توسط چند اصل ساده کنترل می شوند وقتی شما آن اصول ساده را درک کنید،  در اینصورت می توانید سیستم های پیچیده را بررسی و کنترل کنید و بر روی آنها تسلط پیدا کنید و برای کسب موفقیت فردی و سازمانی از آن بهرهمند شوید.

درهرکاری، تنها دو و یا سه نکته مهم و کلیدی وجود دارد. باید آن دو یا سه نکته رو پیدا کنید و  بهشون عمل کنید تا  در انجامشان به مهارت کامل برسید.

مردم فکر می کنند تمرکز یعنی بله گفتن به کارهایی که باید روش تمرکز کنید. ولی مفهومش اصلا این نیست. یعنی نه نگفتن به صدها ایده ی خوب دیگه که وجود دارند. باید با دقت هدفتان را انتخاب کنید. نه گفتن به هزاران ایده و کار، کلید رسیدن به موفقیت است.