دوربین مخفی مطب پزشک - شبکه‌ما

از هر کودکی که بپرسیم می خواهی چه کاری شوی می گوید دکتر ، پلیس یا خلبان.

دوربین مخفی مطب پزشک

دسته بندی ها:
توضیحات:

از هر کودکی که بپرسیم می خواهی چه کاری شوی می گوید دکتر ، پلیس یا خلبان.

این آرزوی هر کودکی است که در سر می پروراند و تلاش می کند خود را یا صاحب قدرت کند یا پول. بسیاری از این کودکان وقتی بزرگ می شوند این آرزو ها را کم کم فراموش می کنند اما باز هم هستند کسانی که راه این آرزو ها را ادامه می دهند و سعی می کنند تا به آن جامه عمل بپوشانند.

پزشکی چیزی نیست که هر کسی بتواند به آسانی دست از آن بشوید و از شنیدن آقای دکتر بدش بیاید برای همین اگر به کسی پیشنهاد داده شود تا روپوش سفید بر تن کند و روی صندلی پزشک بنشیند کمتر کسی دست رد می زنند.

در یکی دیگر از برنامه های دوربین مخفی ، همکاران امیرحسین قهرایی به سراغ مردم عادی می روند و تقاضا می کنند تا زمانی که دکتر نیامده در دفتر او بنشیند اما ناگهان بازرسی به اتاق فرستاده می شود تا شرایط را برای این افراد سخت تر کند و برای تیر آخر یک بیمار هم برای معاینه به دکتر مراجعه می کند. این ویدئو را تماشا کنید تا عکس العمل های این دکتر ها را تماشا کنید.