مبانی عکاسی - شبکه‌ما

مبانی عکاسی شامل این موارداست کارلنزدوربین عکاسی این است که نورراازمحیط دریافت میکندوتصویرحاصل ازاین نوررابرروی سنسوردوربین که درداخل دوربین عکاسی قرارداردمتمرکزمیکند.

مبانی عکاسی

دسته بندی ها:
توضیحات:

مبانی عکاسی شامل این موارداست کارلنزدوربین عکاسی این است که نورراازمحیط دریافت میکندوتصویرحاصل ازاین نوررابرروی سنسوردوربین که درداخل دوربین عکاسی قرارداردمتمرکزمیکند.به هنگام حرکت نورازداخل لنزتانشستن عکس برروی سنسورسه عامل دخیل هستند:دریچه لنزکه میزان ورودنوربه دوربین راکنترل میکند.به دریچه لنزدیافراگم میگویندهرچهقدرکه دیافراگم بیشتربازشودنوربیشتری به دیافراگم واردمیشودهمه دوربینهادیافراگم دارندکه میزان ورودنوربه دوربین راکنترل میکند.پرده ای که بین دیافراگم وسنسورقراردارد.وقتی پرده ازجلوی سنسوردوربین کنارمیرود نوربه سنسوربرخوردمیکند.به این پرده شاترمیگویداین پرده بازوبسته میشودبه سرعت بازوبسته شدن این پرده سرعت شاترمیگویندهرچه سرعت شاتربیشترباشدنورکمتی واردمیشودوهرچه سرعت شاترکندترباشدنوربیشترواردمیشود.همه نوری که به دوربین واردمیشودتوسط سنسورجذب وبه صورت تصویرضبط میشود.سنسوردوربین بایستی آمادگی لازم برای جذب نورراداشته باشد.به این آمادگی سنسورایزویاحساسیت سنسورمیگویند.هرچقدر آمادگی برای جذب نوردرسنسوربالاترباشد حساسیت یاایزوی سنسورباتراست.درجلسه های بعدی راجع به هرکدام ازاین مبانی عکاسی وتاثیرهرکدام ازاین مبانی عکاسی برروی عکس صحبت خواهدکرد.