اینارو‌ (ویژه المپیک) | یکی از خوب‌های وزنه‌برداری، از دید هیئت ژوری! - شبکه‌ما

اینارو‌ (ویژه المپیک) | یکی از خوب‌های وزنه‌برداری، از دید هیئت ژوری!

اینارو‌ (ویژه المپیک) | یکی از خوب‌های وزنه‌برداری، از دید هیئت ژوری!

توضیحات:

اینارو‌ (ویژه المپیک) | یکی از خوب‌های وزنه‌برداری، از دید هیئت ژوری!