انفجار خودرو در یکی از بزرگراه های تل آویو - شبکه‌ما

انفجار خودرو در یکی از بزرگراه های تل آویو  

انفجار خودرو در یکی از بزرگراه های تل آویو

توضیحات:

انفجار خودرو در یکی از بزرگراه های تل آویو