حریری: فعلا از استعفا صرف نظر کردم - شبکه‌ما

حریری: فعلا از استعفا صرف نظر کردم :  صرف نظر کردم  

حریری: فعلا از استعفا صرف نظر کردم

توضیحات:

حریری: فعلا از استعفا صرف نظر کردم
:  صرف نظر کردم